LỊCH HOẠT ĐỘNG
Thứ 2
Viêm đế
Vượt ải
Tống kim
Săn nhím
Phong hỏa
Quả hoàng kim
Săn boss
Liên đấu
Công thành
Thứ 3
Viêm đế
Vượt ải
Tống kim
Săn nhím
Hoa sơn
Quả hoàng kim
Săn boss
Liên đấu
Công thành
Thứ 4
Viêm đế
Vượt ải
Tống kim
Săn nhím
Phong hỏa
Quả hoàng kim
Săn boss
Liên đấu
Công thành
Thứ 5
Viêm đế
Vượt ải
Tống kim
Săn nhím
Hoa sơn
Quả hoàng kim
Săn boss
Liên đấu
Công thành
Thứ 6
Viêm đế
Vượt ải
Tống kim
Săn nhím
Phong hỏa
Quả hoàng kim
Săn boss
Liên đấu
Công thành
Thứ 7
Viêm đế
Vượt ải
Tống kim
Săn nhím
Hoa sơn
Quả hoàng kim
Săn boss
Liên đấu
Công thành
Liên đấu
Chủ Nhật
Viêm đế
Vượt ải
Tống kim
Săn nhím
Phong hỏa
Quả hoàng kim
Săn boss
Liên đấu
Công thành
Liên đấu