Nhận thưởng nhiệm vụ dã tẩu, phần thưởng phong phú, giá trị

Dã tẩu là nhiệm vụ mà các nhân sỹ có thể thực hiện hằng ngày, đem lại vô cùng nhiều các phần thưởng giá trị, phong phú.

Vị trí

Các nhân sỹ có thể đến gặp Dã tẩu tại thất đại thành thị và 8 tân thủ thôn để nhận nhiệm vụ.

Các nhân sỹ hoàn thành các mốc nhiệm vụ trong ngày 10, 20, 30, 40 và các mốc tính theo tổng số nhiệm vụ đạt được sẽ nhận được những phần thưởng giá trị, phong phú.

Nội dung Phần thưởng
Đạt mốc 3000 Nhiệm vụ liên tiếp 1000 Vạn Lượng và 1 Trang bị Hoàng Kim Môn Phái
Ngẫu nhiên hoàn thành nhiệm vụ  (Tỉ lệ 1%) Bảo rương Hiệp Cốt, Bảo Rương Nhu Tình,Bảo Rương Định Quốc, Bảo rương An Bang, Phúc Duyên Lộ Đại (1 trong số 5 phần thưởng này)

Trong lúc làm nhiệm vụ có thể nhận thêm những vật phẩm và lượng kinh nghiệm giá trị khác.