Vật phẩm Nguồn gốc
Kỳ trân các : 1 Tiền Đồng

 

Thuộc tính mang lại và 

Khi sử dụng lần đầu tiên bạn sẽ có cấp độ ngôi sao hi vọng là 1.

Khi giết được 1 người đang sử dụng ngôi sao hi vọng cấp bậc sẽ tăng thêm 1.

Khi bị giết bởi 1 người không sử dụng ngôi sao hi vọng cấp bậc ngôi sao hi vọng của bạn sẽ mất hết.

Khi bị giết bởi 1 người đang sử dụng ngôi sao hi vọng cấp bậc của bạn sẽ trừ đi 2 nếu cấp bậc của bạn đang là 4 trở lên.

Lưu ý: Các khi giết nhân vật cùng IP hay chết liên tiếp bởi bạn sẽ không được thăng cấp ngôi sao hi vọng

Cấp bậc ngôi sao hi vọng Thuộc tính nhận được
1 (Khi sử dụng lần đầu) 3% Sức mạnh công kích kỹ năng
6 % sức mạnh công kích kỹ năng
3 9 % sức mạnh công kích kỹ năng
4 12 % sức mạnh công kích kỹ năng
5

20 % sức mạnh công kích kỹ năng

10% Triệt tiêu sát thương

5% Xác suất hóa giải sát thương