Thời gian:

 20h15 hằng ngày

NPC Báo danh:

Hoa Sơn Lão Tẩu (Hơn sơn kỳ trường cảnh 325/224)

Phần thưởng:

Người vô dịch sẽ nhận được 200 xu và tiền vạn đựa trên số người tham gia