Tính năng này xuất hiện lúc: 20h45 hằng ngày

NPC Báo danh: Cuộc đua kỳ diệu (Lâm An 196/184)

Phần thưởng:

Thứ hạng Phần thưởng
1 200 triệu kinh nghiệm cộng dồn + 100 Tiền đồng
2 150 triệu kinh nghiệm cộng dồn + 80 Tiền đồng
3 100 triệu kinh nghiệm cộng dồn + 50 Tiền đồng
4-30 100 triệu kinh nghiệm cộng dồn + 30 Tiền đồng